Die Gemeinden

 

01 Achtkarspelen
Die Dörfer: Augustinusga, Boelenslaan, Buitenpost, Drogeham, Gerkesklooster-Stroobos, Harkema, Kootstertille, Surhuisterveen, Surhuizum, Twijzel, Twijzelerheide
http://www.achtkarspelen.nl

02 Ameland (It Amelân)
Die Dörfer: Ballum, Buren, Hollum, Nes, Kaart
http://www.ameland.nl

03 Bolsward (Boalsert)
http://www.bolsward.nl

04 Boornsterhem (Boarnsterhim)
Die Dörfer: Akkrum-Nes, Aldeboarn, Dearsum, Eagum, Friens, Grou, Idaerd, Jirnsum, Poppenwier, Raerd, Reduzum, Sibrandabuorren, Terherne, Tersoal, Warstiens, Warten, Wergea,
http://www.boarnsterhim.nl/

05 Dantumadeel (Dantumadiel)
Die Dörfer: Broeksterwoude, De Valom, Driesum, Rinsumageest, Roodkerk, Sijbrandahuis, Veenwoudsterwal, Wouterswoude
http://www.dantumadeel.nl

06 Dongeradeel (Dongeradiel)  
Die Dörfer: Aalsum, Anjum, Bornwird, Brantgum, Dokkum, Ee, Engwierum, Foudgum, Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen, Hiaure, Holwerd, Jouswier, Lioessens, Metslawier, Morra, Nes, Niawier, Oosternijkerk, Oostrum, Paesens-Moddergat, Raard, Ternaard, Waaxens, Wetsens, Wierum
http://www.dongeradeel.nl

07 Ferwerderadeel (Ferwerderadiel)
Die Dörfer: Bartlehiem, Blije, Burdaard, Ferwert, Ginnum, Hallum, Hegebeintum, Jannum, Jislum, Lichtaard, Marrum, Reitsum, Wânswert
http://www.ferwerderadiel.nl

08 Franekeradeel (Frjentsjerteradiel) 
Die Dörfer: Achlum, Boer, Dongjum, Firdgum, Herbayum, Hitzum, Klooster Lidlum, Oosterbierum, Peins, Pietersbierum, Ried, Schalsum, Sexbierum, Tzum, Tzummarum, Zweins
http://www.franekeradeel.nl

09 Gaasterland-Sloten (Gaasterlân-Sleat)  
Die Dörfer: Bakhuizen, Balk, Elahuizen, Harich, Kolderwolde, Mirns, Nijemirdum, Oudega, Oudemirdum, Rijs, Ruigahuizen, Sloten, Sondel, Wyckel
http://www.gaasterland-sloten.nl

10 Harlingen (Harns)
http://www.harlingen.nl

11 Heerenveen (Hearrenfean)
http://www.heerenveen.nl

12 Het Bildt (It Bilt) 
Die Dörfer: Minnertsga, Nij Altoenae, Nij Altoenae, Oudebildtzijl, St.-Annaparochie, St.-Jacobiparochie, Vrouwenparochie, Westhoek
http://www.hetbildt.nl/

13 Kollumerland en Nieuwkruisland (Kollumerlân en Nijkrúslân)  
Die Dörfer: Augsbuurt (Lutjewoude), Burum, De Triemen, Kollum, Kollumerpomp, Kollumerzwaag, Munnekezijl, Oudwoude, Veenklooster, Warfstermolen, Westergeest, Zwagerbosch
http://www.kollumerland.nl

14 Leeuwarden (Ljouwert)
http://www.leeuwarden.nl

15 Leeuwarderadeel (Ljouwerteradiel)
Die Dörfer: Britsum, Cornjum, Finkum, Hijum, Jelsum, Oude Leije, Stiens
http://www.leeuwarderadeel.nl/

16 Lemsterland (Lemsterlân)
Die Dörfer: Bantega, Delfstrahuizen, Echten, Echtenerbrug, Eesterga, Follega, Lemmer, Oosterzee, Oosterzee-Buren
http://www.lemsterland.nl/

17 Littenseradeel (Littenseradiel)
Die Dörfer: Baaium, Baard, Bears, Boazum, Britswert, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Hidaard, Hilaard, Hinnaard, Húns, Iens, Itens, Jellum, Jorwert, Kûbaard, Leons, Lytsewierrum, Mantgum, Reahûs, Rien, Spannum, Waaksens, Weidum, Winsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels
http://www.littenseradiel.nl/

18 Menaldumadeel (Menameradiel)
Die Dörfer: Beetgum, Beetgumermolen, Berlikum, Blessum, Boksum, Deinum, Dronrijp, Engelum, Kleaster-Anjum, Marssum, Menaldum, Ritsumazijl, Schingen, Slappeterp, Wier
http://www.menaldumadeel.nl/

19 Nijefurd 
Die Dörfer: Hemelum, Hindeloopen, It Heidenskip, Koudum, Molkwerum, Nijhuizum, Stavoren, Warns, Workum
http://www.nijefurd.nl

20 Ooststellingwerf (Eaststellingwerf)
Die Dörfer: Appelscha, Donkerbroek, Elsloo, Fochteloo, Haule, Haulerwijk, Langedijke, Makkinga, Nijeberkoop, Oldeberkoop, Oosterwolde, Ravenswoud, Waskemeer
http://www.ooststellingwerf.nl

21 Opsterland (Opsterlân) 
Die Dörfer: Bakkeveen, Beetsterzwaag, Frieschepalen, Gorredijk, Hemrik, Jonkerslaag, Langezwaag, Laxwoude, Lippenhuizen, Nij Beets, Otterterp, Siegerswoude, Terwispel, Tijnje, Ureterp, Wijnjewoude
http://www.opsterland.nl

22 Scharsterland (Skarsterlân) 
Die Dörfer: Akmarijp, Boornzwaag, Broek, Dijken, Doniaga, Goingarijp, Haskerdijken, Haskerhorne, Idskenhuizen, Joure (seat), Langweer, Legemeer, Nieuwebrug, Nijehaske, Oldeouwer, Oudehaske, Ouwster-Nijega, Ouwsterhaule, Rohel, Rotstergast, Rotsterhaule, Rottum, Scharsterbrug, Sint Nicolaasga, Sintjohannesga, Snikzwaag, Terkaple, Teroele, Tjerkgaast, Vegelinsoord

23 Schiermonnikoog (Skiermûntseach)
http://www.schiermonnikoog.nl

24 Smallingerland (Smellingerlân)  
Die Dörfer: Boornbergum, Drachtstercompagnie, Goëngahuizen, Opeinde, Oudega
http://www.smallingerland.nl

25 Sneek (Snits)
http://www.sneek.nl

26 Terschelling (Skylge)
Die Dörfer: Formerum, Hoorn, Lies, Midsland, West-Terschelling
http://www.terschelling.nl

27 Tietjerksteradeel (Tytsjerksteradiel)
Die Dörfer: Aldtsjerk, Burgum, Earnewâld, Eastermar, Garyp, Gytsjerk, Hurdegaryp, Jistrum, Mûnein, Noardburgum, Oentsjerk, Ryptsjerk, Sumar, Suwâld, Tytsjerk, Wyns
http://www.tytsjerksteradiel.nl

28 Vlieland (Flylân)
http://www.vlieland.nl

29 Weststellingwerf
Die Dörfer: Blesdijke, Boijl, De Blesse, De Hoeve, Langelille, Munnekeburen, Nijeholtpade, Nijeholtwolde, Nijelamer, Nijetrijne, Noordwolde, Noordwolde-Zuid, Oldeholtpade, Oldeholtwolde, Oldelamer, Oldetrijne, Oosterstreek, Peperga, Scherpenzeel, Slijkenburg, Sonnega, Spanga, Steggerda, Ter Idzard, Vinkega, Wolvega, Zandhuizen
http://www.weststellingwerf.nl

30 Wonseradeel (Wûnseradiel)
Die Dörfer: Allingawier, Arum, Burgwerd, Cornwerd, Dedgum, Dedgum, Exmorra, Ferwoude, Gaast, Greonterp, Hartwerd, Hichtum, Hieslum, Idsegahuizum, Kimswerd, Kornwerderzand, Lollum, Longerhouw, Makkum, Parrega, Piaam, Pingjum, Schettens, Schraard, Tjerkwerd, Witmarsum, Wons, Zurich
http://www.wunseradiel.nl

31 Wymbritseradeel (Wymbritseradiel) 
Die Dörfer: Abbega, Blauwhuis, Folsgare, Gaastmeer, Gauw, Goenga, Greonterp, Heeg, Hommerts, Idzega, Ijlst, Indyk, Jutrijp, Koufurderige, Nijesyl, Nijland, Oosthem, Oppenhuizen, Osingahuizen, Oudega, Sandfirden, Scharnegoutum, Smallebrugge, Tirns, Tjalhuizum, Uitwellingerga, Westhem, Wolsum, Woudsend, Ypecolsga
http://www.wymbrits.nl/